language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   

พ.ญ. กมลา เตชวิวรรธน์ (สูตินรีแพทย์)


พูดภาษา : ไทย อังกฤษ

การศึกษา :

2550 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( เกียรตินิยมอันดับ 1)

2554 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Certificate :

2556 Certificate of advanced course in laparoscopic gynecological surgery, Kurashiki Medical Center, Okayama, Japan

ตารางเวลา

วันจันทร์ 09.00 – 17.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
วันอังคาร 09.00 – 17.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
วันพุธ 09.00 – 17.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
วันพฤหัสบดี 09.00 – 13.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
วันศุกร์ 09.00 – 17.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
วันเสาร์ 09.00 – 17.00 คลินิคสูตินรี ชั้น.3
- - -