language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   
 • Slider_bzspb3tgt6likbylnd7xia6vkzdkyydwcf36xhvo5pc
 • Slider_ag7smnk43nh2v7wn-cewrc1y7drauvfqtj-8ar22koy

การตรวจสุขภาพ

ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมีหลายประการ อาทิ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มแอลกอฮอล์ และขาดการออกกำลังกาย ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น เสมือนขั้นตอนการตรวจสอบว่าสุขภาพแข็งแรงดีหรือไม่ มีโรคแอบแฝงที่ต้องรีบทำการรักษาหรือป้องกันเพื่อไม่ให้ลุกลาม

โรงพยาบาลสิริโรจน์จึงจัดเตรียมโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างหลากหลาย ทั้งแบบทั่วไปและการตรวจเฉพาะโรค เพื่อให้ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงวัย

บริการ

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • รายการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแบ่งรายการตรวจตามความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ
 • รายการตรวจต่างๆ ตามแพทย์สั่ง หรือตามความต้องการของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • การจัดรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัททั้งสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยรายการตรวจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของทางบริษัทฯ และความจำเป็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือ ลักษณะการทำงานที่ต้องการการตรวจบางรายการโดยเฉพาะ
 • การให้บริการออกเอกสารใบสำคัญความเห็นแพทย์หรือ ใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้ในกรณีต่างๆ ทั้งทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษา การเตรียมเข้าทำงาน การทำใบอนุญาตขับขี่ หรือการตรวจร่างกายเพื่อขอ Work Permit
 • การตรวจสุขภาพเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน ทั้งสำหรับบริษัทประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชม.
 2. สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 3. ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะควรจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น

การเตรียมตัวก่อนการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 1. กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบายและนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือออกกำลังกายมาด้วย
 2. หากมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 3. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์และคาเฟอีนและงดสูบบุหรี่ก่อนตรวจ 3-4 ชั่วโมง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

 1. ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ (กรณีที่มีการตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ให้ดื่มน้ำหลังการเจาะเลือดแล้ว)

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสมรรภาพปอด

 1. งดออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ
 2. ไม่สวมเสื้อที่รัดทรวงอกและช่องท้อง
 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมลก่อนการตรวจ
 4. ในผู้ป่วยโรคหืด ให้หยุดยาขยายหลอดลมก่อนตรวจ
 5. ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 6. งดสูบบุหรี่ก่อนการตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมงอัลบั้มรูปภาพ