language: Eng-flag Thai-flag  
โทรฉุกเฉิน : 076 210 935  
ติดต่อสอบถาม : 076 361 888   

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม)

ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลงที่พบบ่อยและที่สำคัญในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้น ภาวะโลกาภิวัฒน์และมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศ โดยไข้เลือดออกนั้นก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจอย่างมาก

การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกนั้นมีความท้าทายและซับซ้อน เนื่องจากต้องทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีได้ สาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อันมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก ๆ จะเป็นช่วงหน้าฝน คือเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ไวรัสเดงกี่มีอยู่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งประเทศไทยเรานั้นมีระบาดอยู่ครบทั้ง 4 สายพันธุ์เลยทีเดียว การติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเป็นเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อคหรือเสียชีวิต