เลือกภาษา

Emergency
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ระบบบริหารคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การคำนวณน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

สุขบัญญัติข้อที่ 1 คือ  การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีซึ่งถือว่า เป็นเรื่องยากประการหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มของจำนวนประชากรที่มีภาวะโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็ได้มีการรณรงค์ต่างๆ อาทิ การออกกำลังกาย การลดพุง เพื่อกระตุ้นให้เห็นประชาชนมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
 
เรามีวิธีคำนวณว่าท่านมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ดังนี้ ให้เอาน้ำหนักตัวที่ซึ่งได้หน่วยเป็นกิโลกรัมตั้ง แล้วหารด้วยความสูงเป็นหน่วยเมตรยกกำลังสอง ถ้าตัวเลขที่ได้อยู่ระหว่าง 20-24.9 ถือว่าท่านมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตัวเลขที่ได้ดังกล่าวคือ ดรรชนีความหนาหรือดรรชนีมวลกายของร่างกายหรือ ดรรชนีความอ้วน มีตัวย่อในภาษาอังกฤษว่า BMI ย่อมาจาก Body Mass Index ถ้าดรรชนีความหนาของท่านมีค่า 25 ขึ้นไป ถือว่าท่านเริ่มอ้วน ท่านต้องปรับเปลี่ยนการกระทำของตนหลายๆ อย่าง ที่สำคัญคือ การออกกำลังกาย และการควบคุมอาหาร
 
ทั้งนี้น้ำหนักตัวที่เกินไปมากๆ จะมีผลทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย เช่น โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง ตลอดจนโรคทางกระดูกและข้อที่มีผลมาจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ทำให้กระดูกและข้อต่อเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
Copyright © 2010 Phuket International Hospital