เลือกภาษา

Emergency
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ระบบบริหารคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
และวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อน

 

 

           จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับการที่คู่สมรสส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน จึงก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ตลอดจนสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์และเอื้ออำนวยต่อการตั้งครรภ์ ทำให้คู่สมรสส่วนใหญ่ประสบกับปัญหามีบุตรยาก ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

           โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Phuket International Hospital) จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมของตัวอ่อน (Phuket International Safe Fertility and PGD Center) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Safe Fertility Center โดยนายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก และ โรงพยาบาลสิริโรจน์

      บริการ

 • การฉีดเชื้อผสมเทียม (Intrauterine Insemination : IUI)
 • การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization : IVF)
 • การฉีดเชื้อผสมไข่ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection : ICSI)
 • การตรวจโครโมโซม (Preimplantation Genetic Diagnosis : PGD)
 • การทำ TESA / PESA (Testicular Sperm Aspiration / Percutaneous Epidydimal Sperm Aspiration)

 

      ทีมแพทย์

 • นายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์
 • นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

 

 

      การบริการของห้องปฏิบัติการ

 • Embryo lab หรือแลปตัวอ่อน มีหน้าที่คัดเลือกไข่ ผสมกับ น้ำเชื้อที่ผ่านการเตรียมแล้ว ทำการเลี้ยงจนได้เป็นตัวอ่อนระยะต่างๆ ไปจนถึงระยะ blastocyst ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมในการฝังตัว
 • Genetic lab หรือแลปพันธุกรรม เป็นการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการย้ายเข้าโพรงมดลูก จะทำในระยะ day3 โดยการดูดตัวอย่างเซล1-2 เซลไปทำการทดสอบกับตัวจับเรืองแสงที่จำเพาะ สามารถตรวจกรองตัวอ่อนที่มีความผิดปกติได้
 • Andrology lab หรือแลปที่ทำการตรวจ คัดเลือกน้ำเชื้ออสุจิ
 • Cryopreservation lab หรือแลปเเช่แข็ง สามารถทำได้ทั้งในตัวอ่อน และเชื้ออสุจิ

 

Copyright © 2010 Phuket International Hospital