เลือกภาษา

Emergency
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ระบบบริหารคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มารู้จักสิริโรจน์

          โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์ กุมารแพทย์ ซึ่งต้องการนำความรู้ความสามารถทางการแพทย์กลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้คนภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


            ในปี พ.ศ. 2521 นพ.อนุโรจน์ ได้เปิดคลินิกส่วนตัวชื่อ “สิริโรจน์คลินิก” บนถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต ด้วยข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลที่สิริโรจน์คลินิกซึ่งไม่สามารถให้คนไข้พักค้างคืนที่คลินิกเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้ ในปี 2525 นพ.อนุโรจน์ จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาล ชื่อว่า “สิริโรจน์พยาบาล” ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด มีแพทย์ ในสาขาหลักๆ อย่างละท่าน คือ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และสูตินรีแพทย์


            หลังจากเปิดดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี โรงพยาบาลมีความเจริญเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับการเติบโตขึ้นของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการขยับขยายโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และมีความเป็นสากล เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มารับบริการ


            ปลายปี 2536 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงได้ย้ายสถานที่ให้บริการมาที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หรือถนนบายพาส บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายใต้ชื่อบริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด ( Phuket International Hospital  Company Limited) และเปลี่ยนชื่อจาก “สิริโรจน์พยาบาล” เป็น “โรงพยาบาลสิริโรจน์” โดยในระยะแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 105 เตียง


            จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมตลอดปี ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในภูเก็ตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว สืบเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ทำให้พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลสิริโรจน์เริ่มไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มอาคารให้บริการผู้ป่วยหลังใหม่ และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งทำให้มีการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 151 เตียง และเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกอีก 2 ชั้น ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม อาคารจอดรถในร่ม ตลอดจนมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ คลินิกใหม่ๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น


            นอกจากนี้ โรงพยาบาลสิริโรจน์ยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตรกับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการประสานงานส่งต่อผู้ป่วย สำหรับคนท้องถิ่นซึ่งต้องการรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การทำบายพาสหัวใจ เป็นต้น และสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการกลับไปรักษาต่อในจังหวัดหรือประเทศของตน

วิสัยทัศน์
                เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการเลือกเป็นอันดับแรก

พันธกิจ
                “เหตุผล” ของการดำรงอยู่ของโรงพยาบาลสิริโรจน์ต่อผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย

ต่อผู้รับบริการและคู่ค้า
รพ.สิริโรจน์ให้บริการสุขภาพคุณภาพสูงด้วยความเป็นกันเองและซื่อสัตย์ ในราคาที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้

ต่อบุคลากร
รพ.สิริโรจน์เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่บุคลากรสามารถพึ่งพาและเติบโตก้าวหน้าใต้ชายคาสิริโรจน์ได้อย่างยั่งยืน

ต่อชุมชนและสังคม
รพ.สิริโรจน์เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมความดีงามแก่ชุมชนและสังคมภูเก็ต

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้สนับสนุนทางการเงิน
รพ.สิริโรจน์ดำเนินกิจการโดยมุ่งผลลัพธ์ที่ดีทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนและความก้าวหน้าขององค์กรในระยะยาว

นโยบายคุณภาพ
                 เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจและศรัทธาในบริการของเรา โดยเราจะธำรงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายคุณภาพ
1. ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพ
3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

Copyright © 2010 Phuket International Hospital