โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กำหนดมาตรการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

1) เพิ่มจุดคัดกรองผู้ป่วยด้วยเครื่อง Thermoscan บริเวณทางเข้า-ออกโรงพยาบาล
2) เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลแก่ผู้รับบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
3) บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการล้างมือก่อนและหลังให้บริการอย่างเคร่งครัด
4) มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และชุดป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนกลุ่มโรค Airborne ทั้งหมด
5) เจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดรับบริการต่างๆ ทุกๆ 1 ชั่วโมง

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด เพราะเราคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ

covid 19-02

covid 19-05covid 19-10

covid 19-14covid 19-18