ด้วยโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต (Siriroj International Hospital) เป็นโรงพยาบาลเอกชนภายใต้เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ “MIS Inter Hospital Conference ครั้งที่ 4”

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ ชั้น 5  โรงพยาบาลสิริโรจน์ ทั้งนี้คาดว่ามีผู้ร่วมงานจำนวน 60 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์  ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ และสูติ-นรีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลที่มีศักยภาพด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

การจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีรูปแบบการประชุมในลักษณะการนำเสนอผลงานและผู้ป่วยที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชุมร่วมกันแก้ปัญหาและเป็นตัวอย่างแก่ผู้สนใจ  ในการนี้โรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอเชิญท่านพร้อมทั้งบุคลากรทางการผ่าตัดผ่านกล้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CME จำนวน 4.0 หน่วยกิต ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์  https://www.phuketinternationalhospital.com  หรือ แจ้งมาที่อีเมล์ Roongprakai.Sa@sih.bdms.co.th

 

 

 

 

Poster-งานประชุมวิชาการ MIS 2018