โปรแกรมฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่งความงามขั้นก้าวหน้า/สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต


PPSI Advance Aesthetic Plastic Surgery Fellowship Program


สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (Phuket Plastic Surgery Institute, PPSI) โรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดภูเก็ต ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และให้บริการกับลูกค้าทั้งในประเทศ และที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (Medical tourists) ที่มารับการผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม โดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญจากแพทยสภา ทั้งนี้ PPSI มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด้านการบริการ โดยเฉพาะกับ Medical tourist ที่เดินทางมาจากนานาประเทศ เน้นความปลอดภัย ของผู้รับบริการ (Patient Safety) เป็นอันดับหนึ่ง ส่งเสริมการวิจัยที่สามารถนำผลมาพัฒนางานผ่าตัด จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ เป็นสถานที่ฝึกอบรมต่อยอดให้กับศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์น้อย และต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม (Aesthetic Plastic Surgeon)

PPSI มีศัลยแพทย์ตกแต่งประจำและที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ทุกคนเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (THSPS) , สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS) และสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ให้บริการด้านการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความงามของใบหน้า จมูก เปลือกตา กราม หู คอ เต้านม ลำตัว สะโพก แขนขา การดูดไขมัน การฉีดไขมัน การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ และอื่นๆ ทั้งที่เป็นหัตถการที่ไม่ยุ่งยาก หรือเป็นหัตถการที่ซับซ้อน รวมทั้งการแก้ไขงานศัลยกรรมที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นที่พอใจมาจากคลินิกอื่นๆ มีจำนวนหัตถการมากกว่า 2,000 ครั้งต่อปี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป และอเมริกา

ช่วงกลางปี 2561 PPSI ได้เปิดรับศัลยแพทย์ตกแต่งเข้ามาเป็น PPSI Fellow จำนวน 2 ท่าน เพื่อฝึกอบรมต่อยอดให้มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติมในด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม ตามวิสัยทัศน์ และแผนงานของ PPSI ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับสูง ดังนั้นจึงตกลงที่จะเปิดรับ PPSI Fellow รุ่นที่สอง จำนวน 2 ท่าน ในปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 • ระยะเวลาของโปรแกรม 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2563)

คุณสมบัติผู้ร่วมโปรแกรม

 1. ต้องจบการฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจากสถาบันที่ ได้รับการรับรอง จากแพทยสภา (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)
 2. ควรทำงานด้านศัลยกรรมตกแต่งมาก่อนอย่างน้อย 1ปี
 3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีพอควร
 4. มีทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อย่างสร้างสรรค์

ภารกิจ

 1. ร่วมออกตรวจ รับฟังการปรึกษาคนไข้ เยี่ยมคนไข้ใน ช่วยผ่าตัด ร่วมกับศัลยแพทย์ PPSI
 2. เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ PPSI อาทิ Front lineส่วนหน้า, Client residenceหอพักฟื้น, Marketingแผนกการตลาด, Coordinator เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ, ITแผนกสารสนเทศ, ORแผนกห้องผ่าตัดและ Anesthesia แผนกวิสัญญี
 3. ร่วมประชุม Risk Management Case Meeting ประจำเดือนเพื่อเรียนรู้เคสที่มีภาวะแทรกซ้อนเคสที่ผลการผ่าตัดไม่เป็นที่พอใจ
 4. นำเสนอบทความวิชาการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามใน การประชุม RM Meeting ประจำเดือน และ การประชุมวิชาการ Collective Review ประจำเดือน
 5. ผลิตงานวิจัย และ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมประจำปีของสมาคม THSPS, THSAPS หรือในเครือ BDMS ในนาม PPSI
 6. เดินทางไปประชุมวิชาการระดับนานชาติ เช่น Congress of ISAPS or OSAPS or ACPS
 7. ดูแลให้คำปรึกษา รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยจาก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยอื่นๆที่ต้องได้รับการดูแลด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยรับผิดชอบเวรปรึกษาแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ PPS Iและโรงพยาบาลสิริโรจน์ อย่างน้อย 15 วันต่อเดือน

 


โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต/สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต


PPSI Aesthetic Plastic Surgery Visiting Program (PPSI APSVP)

 • ระยะเวลาของโปรแกรม 3 เดือน

– (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562)
– (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562)
– (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563)
– (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563  ถึง 31 พฤษภาคม 2563)

จำนวนที่รับเข้าฝึกอบรม 1-2 คน ต่อทุกช่วง 3 เดือน

คุณสมบัติผู้ร่วมโปรแกรม

 1. จบการฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจาก สถาบันที่ ได้รับการรับรองจากแพทยสภา (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)
 2. กำลังฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งปีสุดท้ายในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)
 3.  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีพอใช้
 4. มีทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อย่างสร้างสรรค์

ภารกิจ

 1. ร่วมออกตรวจ รับฟังการปรึกษาคนไข้ เยี่ยมคนไข้ใน ช่วยผ่าตัด ร่วมกับศัลยแพทย์ PPSI
 2. เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ PPSI อาทิ Front line ส่วนหน้า, Client residence หอพักฟื้น, Marketing แผนกการตลาด, Coordinator เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ, IT แผนกสารสนเทศ, OR แผนกห้องผ่าตัด และ Anesthesia แผนกวิสัญญี
 3. ร่วมประชุม Risk Management Case Meeting ประจำเดือน เพื่อเรียนรู้เคสที่มีภาวะแทรกซ้อน เคสที่ผลการผ่าตัดไม่เป็นที่พอใจ
 4. นำเสนอบทความวิชาการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามใน การประชุม RM Meeting ประจำเดือน และการประชุมวิชาการ Collective Review ประจำเดือน
 5. ดูแลให้คำปรึกษา รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยจาก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยอื่นๆ ที่ต้องได้รับการดูแลด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยรับผิดชอบเวรปรึกษาแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของ PPSI และ โรงพยาบาลสิริโรจน์อย่างน้อย 15 วันต่อเดือน

 


โปรแกรมฝึกอบรมสมทบด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม/สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต  


 PPSI Affiliated Training in Aesthetic Plastic Surgery Program (PPSI ATAPSP) 

 • ระยะเวลาของโปรแกรม   1-2 เดือน

จำนวนที่รับเข้าฝึกอบรม          1-3  คนต่อ ทุกช่วงโปรแกรม

คุณสมบัติผู้ร่วมโปรแกรม   

 1. กำลังฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งปีสุดท้ายในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)
 2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้
 3. มีทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ดีและสร้างสรรค์

ภารกิจ   

 1. . ร่วมออกตรวจ รับฟังการปรึกษาคนไข้ เยี่ยมคนไข้ใน ช่วยผ่าตัด ร่วมกับศัลยแพทย์ PPSI
 2.  เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ PPSI อาทิ Front line ส่วนหน้า, Client residence หอพักฟื้น, Marketing แผนกการตลาด, Coordinator เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ, IT แผนกสารสนเทศ,      OR แผนกห้องผ่าตัด และ Anesthesia แผนกวิสัญญี
 3. ร่วมประชุม Risk Manangement Case Meeting ประจำเดือน เพื่อเรียนรู้เคสที่มีภาวะแทรกซ้อน เคสที่ผลการผ่าตัดไม่เป็นที่พอใจ
 4. นำเสนอบทความวิชาการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามใน การประชุมวิชาการ Collective Review ประจำเดือน
 5. ร่วมดูแลให้คำปรึกษา รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยจาก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยอื่นๆที่ต้องได้รับการดูแลด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยรับผิดชอบเวรปรึกษาFirst call แผนกฉุกเฉินผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในของ PPSI และ โรงพยาบาลสิริโรจน์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่รับสมัคร

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต  โรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล

44 ถนนเฉลิมพระเกียรตื ร.9  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076 361 888

Email Wipawadee.Hi@sih.bdms.co.th or sanguan.ku@phuketpsi.com