ประกาศทำลาย ประวัติผู้ป่วย

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสิริโรจน์จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการรักษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554
.
หากท่านมีความประสงค์ต้องการเก็บแฟ้มประวัติของท่านไว้ กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลสิริโรจน์ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ด้วยตัวเอง
.
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 076-361-888 ต่อ 1121 , 1120

 

ทำลายแฟ้มประวัติ-TH