วีธนี กาญจน์ก่อกุล
ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)