บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
ความชำนาญ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศิริราชพยาบาล (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2546)