มนตรี บุญยกิตานนท์
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)


ถามคำถาม