วิญญู จันทรสุนทรกุล
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สมาคมแพทย์โรคทางเดินอาหาร (2547)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล (2532)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)


ถามคำถาม