วิรัช วุฒิภูมิ
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร มะเร็งวิทยานรีเวช ประเทศไต้หวัน (2548)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525),

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)