สรายุทธ์ แท่นนิล
ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 13:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560)

สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)