อภิเดช ลีรัญวราวัฒน์
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 08:00-15:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2559)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552)