จิตต์เกษม สุกใส
ความชำนาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)