ฐานิศา พิมลแสงสุริยา
ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)