ณัฐนัยนา อนันต์ศิริภัณฑ์
ความชำนาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2547)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)