นงลักษณ์ ลออรัตน์กุล
ความชำนาญ

รังสีแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2546)