นิศารัตน์ วัขรีอุดมกาล
ความชำนาญ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

THU 13:00-20:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (2553)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)


ถามคำถาม