พรรณราย ช่วยพัฒน์
ความชำนาญ

ศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (2551)


ถามคำถาม