ภรภัทร จึงโชติภัทร์
ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)


ถามคำถาม