ภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล
ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , พ.ศ.2560

อายุรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , พ.ศ.2557

แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , พ.ศ.2554