ภัทรกร จึงโชติภัทร์
ความชำนาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)