วรินทร ศิริกิจ
ความชำนาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2549)