วิทิตา แจ้งเอี่ยม
ความชำนาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)


ถามคำถาม