สุชาดา สารัตถะ
ความชำนาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)