สุรีย์พร ชวกิตติกุล
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)


ถามคำถาม