สุวาณี ศิวะวิชชกิจ
ความชำนาญ

รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัยทั่วไป ศิริราชพยาบาล (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)