เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์
ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

WED 13:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขากระจกตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(2542)