แพทย์จีน เจียระไน อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

นายแพทย์ เฉลิมพร บุญสิริ

ความชำนาญ: แพทย์ภูมิแพ้

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2531)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2525)

นายแพทย์ เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล (2544)

แพทย์หญิง เตือนตา ตันสกุล

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์ & อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)

นายแพทย์ เมธี เลิศนันทกุล

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี (2544)

อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า (2540)

แพทยศาสตร์ LYCEUM NORTHWESTERN ; PHILIPPINES (2534)

Phuket International Hospital