นายแพทย์ เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล (2544)

แพทย์หญิง เตือนตา ตันสกุล

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์ & อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)

นายแพทย์ เมธี เลิศนันทกุล

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี (2544)

อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า (2540)

แพทยศาสตร์ LYCEUM NORTHWESTERN ; PHILIPPINES (2534)

นายแพทย์ เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

ความชำนาญ: ระบบประสาทและสมอง & ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

นายแพทย์ เสฏฐวุฒิ เทพหนู

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Phuket International Hospital