นายแพทย์ อารยะ อดุลพันธุ์

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์มะเร็ง วิทยารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)

แพทย์หญิง อุมาพร สันติกุลานนท์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่ (2539)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

นายแพทย์ เจตน์ งามประเสริฐ

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เจริญสินธุ์ ธนาจิรปกรณ์

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524)

แพทย์จีน เจียระไน อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

Phuket International Hospital