นายแพทย์ เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล (2544)

แพทย์หญิง เตือนตา ตันสกุล

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์ & อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)

นายแพทย์ เมธี เลิศนันทกุล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สมาคมแพทย์โรคหัวใจ (2547)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล (2532)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (2526)

นายแพทย์ เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

ความชำนาญ: ระบบประสาทและสมอง & ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

แพทย์หญิง แสงเดือน สำราญทรัพย์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคไต & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

Phuket International Hospital