นายแพทย์ ชัยวัฒน์ สวนยา

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป & เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

นายแพทย์ ชัยวิทย์ วนาโรจน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2533)

นายแพทย์ ชาติ สุริยาวุฒิธรรม

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2547)

นายแพทย์ ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Clinical Fellow in Spine Surgery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

แพทย์จีน ชีฮาว อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: จีน & อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรแพทย์จีน และการฝังเข็ม จาก Hong Kong Institute of Chinese Medicine and Practitioner (2546)

วุฒิบัตร นวดแผนไทย (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรม วิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง (2553)

Phuket International Hospital