นายแพทย์ ชาติ สุริยาวุฒิธรรม

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2547)

นายแพทย์ ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Clinical Fellow in Spine Surgery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

แพทย์จีน ชีฮาว อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: จีน & อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรแพทย์จีน และการฝังเข็ม จาก Hong Kong Institute of Chinese Medicine and Practitioner (2546)

วุฒิบัตร นวดแผนไทย (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรม วิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง (2553)

แพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดี (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2547)

นายแพทย์ ฎายิน แสนประดิษฐ์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2545)

Phuket International Hospital