นายแพทย์ ฐิติพงษ์ รัตนพรรณ์

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทย์หญิง ณกมลชน แสงศร

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

แพทย์หญิง ณัฐนันท์ คณิสสรมงคล

ความชำนาญ: ตจวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

2558, Master of Science (Dermatology) Boston University

2554 , แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ ณัฐพล วทัญญุตา

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)

ทันตแพทย์หญิง ณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์

ความชำนาญ: ทันตกรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)

Phuket International Hospital