มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตมากที่สุดของประชากรไทยในปัจจุบันก็คือ มะเร็งตับในเพศชายพบเป็นอันดับ 1 และเพศหญิงพบเป็นอันดับ 3 คาดว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่มากถึง 500,000 รายต่อปี โดยกว่า 80% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และภาวะตับแข็ง การรู้และเข้าใจปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะทำให้คุณหลีกเลี่ยงจากการเกิดมะเร็งตับได้ ซึ่งในอนาคนมีแนวโน้มว่าจะพบมะเร็งตับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนไทยเอง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหากตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะมีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้

 

Health Checkup for Cancer 05_010720