นายแพทย์เมธี เลิศนันทกุล

นายแพทย์เมธี เลิศนันทกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม