การรับรอง JCI

มาตรฐาน JCI เพื่อโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน

การรับรอง JCI

องค์กร Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เป้าหมายสำคัญขององค์กรคือการปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วโลก และคอยให้การสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI คือโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน ซึ่งรวมไปถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น  

JCI ถูกก่อตั้งโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้ให้การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลมากกว่า 400 แห่งทั่วโลก ทุกโรงพยาบาลจะต้องได้รับการตรวจสอบจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สุขภาพขององค์กร JCI และพนักงานทุกคนของทางโรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางองค์กร

นอกจากการวัดมาตรฐานจากประวัติและวิธีการรักษาของทางโรงพยาบาลแล้ว ทาง JCI ยังประเมินและวัดมาตรฐานการทำงานระหว่างพนักงานภายในโรงพยาบาลอีกด้วย