บริการเอกสารทางการแพทย์ออนไลน์

ขั้นตอนในการขอเอกสาร

 1. ดาวน์โหลด ใบยื่นคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา และกรอกข้อมูลลงใบแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
 2. กรอกแบบฟอร์มบริการเอกสารทางการแพทย์ พร้อมแนบเอกสาร
 3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-7 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารตอบกลับจากผู้ขอ

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องเตรียม

 • กรณีผู้ป่วยยื่นขอประวัติเอง(อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป)
  • ใบยื่นคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา (ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุของผู้ป่วย
 • กรณีผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุต่ำกว่า 20ปี)
  • ใบยื่นคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา (ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุของผู้ป่วย (กรณีมีบัตรประชาชน)
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนผู้ป่วย
  • สูติบัตร (ยังไม่ทำบัตรประชาชน)
 • กรณีผู้ป่วยมอบอำนาจให้ขอประวัติ
  • ใบยื่นคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษา (ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุของผู้ป่วย
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนผู้ป่วย
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย