ธีระ สุขราม
ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร , 2560

อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร , 2557

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2551