พิธมน ศุกรินทร์
ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2548)


ถามคำถาม