สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน
ความชำนาญ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)