กมลา เตชวิวรรธน์
ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

SAT 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)


ถามคำถาม