ตะวันใหม่ เที่ยงภักดิ์
ความชำนาญ

รังสีแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2549)


ถามคำถาม