รวิพร อธิกิจรุ่งเรือง
ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ตารางงาน

MON 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ , 2548