ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม