ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย

ทันตแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย

ความชำนาญ

ทันตกรรม
ทันตกรรม-จัดฟัน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 13:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ถามคำถาม