ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ความชำนาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • ปริญญาโททันตกรรมสำหรับเด็ก (2563) วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก (2565)

ถามคำถาม